Ważne informacje na temat konsolidacji finansowej – co powinno się wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, który bazuje na połączeniu i prezentacji sprawozdań finansowych jednostek, które składają się na grupę kapitałową. Zestawienie musi być tak skonstruowane, aby grupa kapitałowa tworzyła jedną jednostkę, obejmując wymagane wyłączenia wewnątrz grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Innymi słowy, konsolidacja finansowa ma na celu połączenie sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które działają osobno, ale łączą je kwestie kapitałowa. Chodzi o takie ich ukazanie, jakby funkcjonowały jako jeden podmiot. Jeżeli chodzi o jeden z celów, jakie niesie za sobą konsolidacja finansowa to powinniśmy wymienić ujawnienie transferu zysków spółek, które działają w tzw.

Pragniesz przejrzeć kilka kolejnych naszych tekstów? Świetnie! Pragniemy więc poinstruować Cię, że jesteśmy tam (https://dzwigmar.pl/kontakt) – wyszukasz nas w podanym linku.

oazach podatkowych. Na dodatek dobrze jest mieć na uwadze, że wszystkie czynności dokonywane są w arkuszu konsolidacyjnym. Korekta konsolidacyjna bilansu nie powinna mieć wpływu na równowagę bilansową. Na dodatek, nie powinny być sporządzane jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące od momentu przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowych informacji i objaśnień. Warto nadmienić, że małe grupy kapitałowe mają prawo do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie. Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest efektywny.

Pamiętaj, że masz możliwość odszukać dane na opisywany temat, zatem kliknij w link oraz przeczytaj tu (https://polskatimes.pl/oddluzanie-korzyscia-dla-klienta-i-rynku-finansowego/ar/c3-15570503) wiadomości, które będą Ci konieczne.

Szczególnie skuteczność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.