Jakie prawa przysługują obcokrajowcom przy rozstrzyganiu spraw w organach administracji publicznej ?

Dzisiejszy trend przesiedleńczy obywateli różnych narodowości między krajami, choćby w celach zarobkowych sprawia, że w kraju mieszka coraz więcej osób z innych krajów. W czasie swojego pobytu w Polce, większość składa do polskich urzędów podania o status uchodźcy. Wnioski o osiedlenie się lub też podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci stacjonujący w Polsce przynajmniej jeden raz w życiu, muszą mieć kontakt z organami administracji publicznej, które prowadzą postępowanie o ich najważniejszych życiowych sprawach. Kwestie rozstrzygane przez osoby zajmujące stanowiska urzędnicze dotyczą legalizacji . Dotyczą również kwestii meldunkowych, spraw rozliczania się z urzędem skarbowym, kwestii korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że obcokrajowcy, przed instytucjami publicznymi mają zapisane prawa, które w znacznym stopniu powielają się z prawami przysługującymi obywatelom polskim.

Jednak z uwagi na brak wiedzy w tym temacie, oraz z nieznajomości czy wręcz bardzo słabą znajomość języka polskiego oraz ze względu na ogólną niepewność obcokrajowców co do swojej sytuacji w polskim społeczeństwie, nie upominają się o poszanowanie swoich praw. Jednym z zasadniczych uprawnień przysługujących cudzoziemcom w komunikacji z urzędami jest prawo do informacji. Prawo – lubin-adwokat.pl/kancelaria – do informacji jest interpretowane bardzo szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania obcokrajowców o przebiegu postępowania administracyjnej. Prawo zapewnia możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy. Organy publiczne, mają obowiązek informowania o należnych metodach odwoławczych od decyzji, wydawanych w w czasie trwania procedury administracyjnej. Przywilej do informacji to także prawo dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu wniosku o wydanie wizy przez konsula, cudzoziemcy muszą wiedzieć, że takie podanie może być sporządzone w języku narodowym osoby składającej wniosek. Natomiast akta sprawy służące za potwierdzenie w prowadzonej sprawie o zgodę na otrzymanie wizy przez pracownika konsulatu, muszą być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Tłumaczenie dokumentów może być sporządzone przez certyfikowane instytucji tłumaczeń. Oznacza to, że w takim przypadku przetłumaczenie dokumentów – dowodów w sprawie leży w gestii obcokrajowca. Na terytorium Polski, migrantom przysługuje prawo adwokat rodzinny lublin ochrony. Mogą oni ubiegać się o azyl. W toku prowadzonego postępowania o nadanie statusu uchodźcy, obcokrajowcom niezbędny jest biegły, który musi przełożyć na język polski, podania sporządzone w języku obcym. Dopiero w trakcie postępowania organ prowadzący, musi zagwarantować darmową pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla składającego wniosek. Sprawdź więcej: .

Także decyzja, efekt przebiegu postępowania, niezbędne komunikaty o sposobie i czasie złożenia odwołania, powinny być oznajmione cudzoziemcowi w języku dla niego zrozumiałym oraz na piśmie. Nieodpłatny dostęp do tłumacza przysięgłego przysługuje również cudzoziemcowi, w przypadku gdy ten zawiadamia o fakcie urodzenia dziecka lub informuje o zgonie a nie może porozumieć się z urzędnikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani pisemnie.